ČeMBA sloupek / Velo 06–2019

VV

V minulém, premiérovém sloupku jsem slíbil věnovat se příště konkrétnímu tématu. Jak je to tedy vlastně s tím pohybem bikerů po lese, kam můžeme a kam už ne? Celá problematika je celkem obšírně zpracovaná na webu České mountainbikové asociace (www.cemba.eu/zakony). Neříkám, že čtení zákonů je nějak extra záživné, ale není úplně od věci si těch pár odstavců přečíst a dostat se víc do obrazu. Já to teď zkusím co nejvíce zestručnit. Obecně lze říci, že z hlediska zákona o ochra­ně přírody a krajiny mají cyklisté přístup na všechny cesty a stezky v krajině kromě území, která mají nějaký statut ochrany (tam může být vjezd omezen), což jsou národ ní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Ty tedy pro teď vynechej­me a máme téma na příště.

Pro terénní cyklisty je zcela klíčovým Zákon č. 289/95 Sb. o lesích a také Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: § 20 Zákaz některých činností v lesích odst. 1. j) lesního zákona říká: „V lesích je zakázá­no mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. Velmi zjednodušeně řečeno: v lese, který není chráněným územím, terénní cyklisté mohou jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv volným terénem.

§ 63 Přístup do krajiny odst. 2. zákona o ochra­ně přírody a krajiny říká: „Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či soused­ských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. A co je potěšitelné a pro nás bikery přízni­vé, tak je důvodová zpráva právě k tomuto zákonu, ve které se doslova píše: „Paragraf 63 je ustanovením na ochranu zejména nemoto­rizovaných turistů, cyklistů apod.

Samozřejmě existují různé výklady zákonů a také snaha o vymezení pojmu lesní cesty a související zařazení úzkých stezek. My bikeři se ale samozřejmě řídíme výkladem pro nás příznivým.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-06-2019 (3,8 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY