Novela mysliveckého zákona schválená vládou z pohledu bikerů

myslivec
Pro nás bikery je asi nejdůležitější ustanovení § 9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany. V tomto pro nás opravdu zásadním paragrafu nedošlo naštěstí k žádné zásadní změně. Samozřejmě můžeme polemizovat nad samotným původním zněním, ale opravdu důležité je, že nedošlo k žádné změně k horšímu. Na rozdíl od původní novely z jara roku 2016, která chtěla v tomto paragrafu zavádět opatření obecné povahy. V praxi by to znamenalo, že zákaz vstupu do honitby by začal platit od jeho vyhlášení na úřední desce. Lidé by se potom sice případně mohli bránit u soudu, což by ovšem nemělo odkladný účinek. Určitě není jen přihřívání polívčičky to, že i díky ČeMBA zůstalo v návrhu původní znění zachováno. Snažili jsme se důrazně apelovat na ty subjekty, které se mohly k novele vyjadřovat, aby tak učinily a k možnému opravdu velkému nebezpečí v navrhovaném znění podaly připomínky. Ty tedy byly naštěstí vyslyšeny a § 9 zůstal v podstatě v nezměněné podobě.

Co se však opravdu významně mění, tak jsou § 63 a § 64 týkající se přestupků a pokut pro fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby. Ve stále platné verzi zákona o myslivosti je pro fyzické osoby za porušení § 9 (1) pokuta 10 000 Kč, za porušení § 9 (2) pokuta 30 000 Kč a za porušení § 9 (3) pokuta 10 000 Kč. Nově je za veškeré porušení § 9 pokuta ve výši 30 000 Kč pro fyzické osoby. Pro právnické a fyzické podnikající osoby je pak pokuta ve výši 40 000 Kč.

Co se k tomu dočtete v důvodové zprávě?

K § 63 a 64:

Zákon o myslivosti byl přijat v roce 2001 a tomu odpovídá i úprava správních deliktů, jež neodpovídá současnému standardu. Z tohoto důvodu je nezbytné sankční ustanovení komplexně upravit. Rovněž zákonem dosud stanovenou maximální výši pokut už nyní nelze považovat za přiměřenou ani s ohledem na funkci výchovnou nebo trestu.

Navrhovaná změna § 9

§ 9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování přikrmovací zařízení, zařízení pro pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení. K jejich vybudování a umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře přikrmovacího zařízení orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.

(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.

(4) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou právnické i fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě, a sděluje těmto orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře a jejích životních podmínek.

Poznámka pod čarou

Vládou schválená novela obsahuje i jistě pozitivní změny stávajícího stavu, např.:

§ 1

Předmět a účel úpravy

(1) Tento zákon upravuje

j) provádění lovu usmrcování některých živočichů, kteří nejsou zvěří,

§ 10

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

(3) K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni

a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin,

a) osoby zemědělsky hospodařící na honebním pozemku oznámit s předstihem nejméně 48 hodin uživateli honitby dobu a místo kosení pícnin,


Kompletní návrh zákona si můžete prostudovat zde.

 

Další ze sekce Ostatní aktuality

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY