Novelizace Lesního zákona 289/1995 Sb.

Novelizace zákona 289/1995 Sb. (Lesní zákon) přinesla jednu zajímavou úpravu v části § 19 upravující obecné užívání lesa.

 

V § 19 před novelou platilo, že „Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“, což platí i nadále s tím, že odstavec byl doplněn navazujícím odstavcem;

po novele, která vstoupila v platnost a účinnost na začátku dubna 2020 bylo doplněno (§ 19, nový odst. 2.), že „Při vstupu do lesa podle odstavce 1 (viz. výše uvedené) je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé při využití práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně.“

V zásadě tedy před novelou odpovídal vlastník lesa z titulu zanedbání svých povinností dle lesního zákona a souvisejících předpisů s přihlédnutím k tomu, že k tomuto neplnění docházelo třeba v okolí cest, stezek nebo tábořišť, kde bylo možné předpokládat větší výskyt uplatňování obecného užívání lesa. Nyní je pro účely odpovědnosti vlastníka lesa za škodu nutné explicitní zavinění. 

Myslíme si že i toto projde určitým výkladem co vlastně je a co není zavinění. Jestli jím je naprostá ignorace spadlých zavěšených stromů nad cestou nebo ne atd.

Každý by měl být s ohledem na místní okolnosti opatrný a vyhodnotit případná rizika (vstup do zjevně uschlého lesa ve větru např.). Na druhou stranu zjevné a dlouhodobé zanedbání povinnosti a stavu lesa by mohlo alespoň k nepřímému úmyslu dle našeho názoru vést.

Přinese nově doplněný odstavec § 19 Lesního zákona více klidu majitelům lesních pozemků? Dle nás by tomu tak snad mohlo být a díky tomu by mohla být i větší vůle k povolování tras vedoucích přes lesní pozemky. Vyčkejme však výkladů i následné soudní praxe. 

Další ze sekce Ostatní aktuality

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY