Informace o soudních sporech vedených v záležitostech České mountainbikové asociace, o.s.

Ve vedených soudních sporech o další budoucnost Čemby konečně došlo k významnému pozitivnímu posunu. Na základě vydaného usnesení se nám uvolnily ruce a ČeMBA tak může, pro nás bajkery, udělat kus práce. U soudu České republiky jsou otevřena v současné době čtyři soudní řízení.

První řízení, žaloba - Vaclav Volráb : ČeMBA

Prvním je žaloba Václava Volrába proti ČeMBA, o.s., ve věci určení souladu rozhodnutí orgánu sdružení se stanovami a zákonem podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, týkající se členské schůze konané 5.12.2010. V tomto řízení dosud Okresní soud v Jablonci nad Nisou neučinil žádné kroky.

Druhé řízení, žaloba - Tomáš Kvasnička : ČeMBA

Dalším soudním řízením je žaloba Tomáše Kvasničky proti ČeMBA, o.s., ve věci určení souladu rozhodnutí orgánu sdružení se stanovami a zákonem podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, týkající se členské schůze konané 16.1.2011. V tomto řízení Okresní soud v Jablonci nad Nisou také neučinil žádné kroky.

Třetí řízení, předběžné opatření - Vaclav Volráb : ČeMBA, TK a bývalý VV

Třetí soudní řízení je ve věci návrhu Václava Volrába na nařízení předběžného opatření proti ČeMBA, o.s., Tomáši Kvasničkovi, Maxmiliánu Halatovi, Martinu Krahulíkovi, Rostislavu Skopalovi a Aleši Hnykovi. Okresní soud v Jablonci nad Nisou nařídil svým usnesením předběžné opatření tohoto znění:

  1. České Mountainbikové Asociaci, o.s. se zakazuje činit úkony směřující k rozpuštění této asociace, zejména převádět svá aktiva na třetí osoby či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
  2. Tomáši Kvasničkovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
  3. Tomáši Kvasničkovi se zakazuje nakládat s internetovou doménou „cemba.cz“, zejména převádět ji na třetí osoby či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
  4. Maxmiliánovi Halatovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
  5. Martinu Krahulíkovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
  6. Rostislavu Skopalovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
  7. Aleši Hnykovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.

Tomáš Kvasnička, Maxmilián Halata, Martin Krahulík, Rostislav Skopal a Aleš Hnyk podali proti tomuto odvolání. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec rozhodl o odvolání odvolatelů takto. Výroky 2. až 7. byly zrušeny a vrátil je Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou k dalšímu řízení. Výrok číslo 1. ponechal v platnosti. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec takto nerozhodl na základě argumentace odvolatelů, ale nesdílel názor žalobce a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, že trvá ohrožení výkonu rozhodnutí ve věci prvního výše uvedeného soudního řízení bývalými členy výkonného výboru. Dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že odvolatelé již od 5.12.2010 nedisponují pravomocemi souvisejícími s členstvím ve Výkonném výboru ČeMBA, o.s., není splněna podmínka pro nařízení předběžného opatření, a to potřeba zatímní úpravy poměru účastníků.

Zjednodušeně řečeno, vydané předběžné opatření i tak splnilo svůj cíl, tzn. zastavilo Tomáše Kvasničku v překotné neoprávněné likvidaci ČeMBA, o.s., v kritickém období počátku tohoto roku.

Čtvrté řízení, předběžné opatření - TK : ČeMBA, současný VV

Čtvrté soudní řízení je ve věci návrhu Tomáše Kvasničky na nařízení předběžného opatření proti ČeMBA, o.s., Václavu Volrábovi, Zdeňkovi Tomicovi, Aleši Linhartovi, Jiřímu Bartoňovi a Sandře Tejnecké. Okresní soud v Jablonci nad Nisou nařídil svým usnesením předběžné opatření tohoto znění:

  1. České Mountainbikové Asociaci, o.s. se zakazuje užívat jako sídlo adresu Záhřebská 25, 120 00 Praha 2 a používat účet vedený u FIO banky, č.ú.: 2400103999/2010.
  2. Václavu Volrábovi, Zdeňkovi Tomicovi, Aleši Linhartovi, Jiřímu Bartoňovi a Sandře Tejnecké se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s.,

ČeMBA, o.s. a všichni členové Výkonného výboru podali proti tomuto odvolání. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec rozhodl o odvolání odvolatelů takto. Výrok č. 2. zrušil a vrátil jej Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou k dalšímu řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec shledal, že nebyly splněny formální podmínky pro nařízení předběžného opatření proti členům výkonného výboru, jelikož předpokladem pro nařízení předběžného opatření jinému než účastníku řízení není jen to, že je možno strpění uložené povinnosti na této osobě spravedlivě žádat, ale i to, zda taková povinnost je nutná pro splnění povinnosti uložené účastníku, což pří zákazů užití nového sídla a bankovního účtu není nutné. O výroku č. 1. zatím soud nerozhodl a ponechal ho v platnosti. V souvislosti s odvoláním ČeMBA, o.s. proti výroku č. 1 Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec polemizoval, jestli bylo podáno oprávněnou osobou, když se samotný návrh na vydání předběžného opatření týká soudního řízení, které bude řešit otázku, zda členská schůze zvolila nový Výkonný výbor v souladu se stanovami a zákonem. Pro účely soudního řízení ve věci tohoto předběžného opatření Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec vyzval Okresní soud v Jablonci nad Nisou, aby ČeMBA, o.s., jmenoval procesního opatrovníka. Tímto opatrovníkem byl ustanoven JUDr. Štěpán Mašek, advokát, se sídlem v Jablonci nad Nisou, který má posoudit, zda konvaliduje argumentaci ČeMBA, o.s. v jejím odvolání. Poté by měl Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec finálně rozhodnout o výroku č. 1. Podle zcela aktuální informace se opatrovník JUDr. Štěpán Mašek, advokát, zcela ztotožnil s našimi názory na nesmyslnost předběžného opatření, a v tomto duchu zaslal na příslušný soud své stanovisko.

V SOUČASNÉ DOBĚ TEDY NENÍ VYDÁNO ŽÁDNÉ PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ, KTERÉ BY BRÁNILO ČLENŮM VÝKONNÉHO VÝBORU JEDNAT JMÉNEM ČEMBA, O.S.

O dalším aktuálním vývoji Vás budeme informovat. Výkonný výbor ČeMBA, o.s.

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY