Stanovy

Stanovy spolku Česká mountainbiková asociace, z.s.

Článek 1 — Základní ustanovení

1. Název spolku je následující: Česká Mountainbiková Asociace, z.s.

2. Spolek Česká Mountainbiková Asociace z.s. (dále v těchto stanovách uváděno jen jako „Spolek“) je rovněž oprávněno užívat následující zkratku názvu: ČeMBA, z. s.

3. Spolek je rovněž oprávněn používat následující anglický ekvivalent názvu: Czech Mountainbiking Association, z. s., popř. následující zkratku ekvivalentu: CeMBA, z. s.

4. Sídlo Spolku: Praha

Článek 2 — Cíl činnosti

1. Cílem činnosti Spolku je sdružování fyzických a právnických osob se zájmem o terénní cyklistiku a podpora a napomáhání rozvoje terénní cyklistiky, a to zejména za účelem podpory a rozvoje společensky a ekologicky trvale udržitelných forem terénní cyklistiky v její rekreační podobě na území České republiky. Hlavním cílem činnosti Spolku je ochrana životního prostředí.

2. Pro dosažení cíle uvedeného v článku 2.1 těchto stanov může Spolek uskutečňovat zejména následující činnosti:

a) podporovat a hájit zájmy terénních cyklistů, zejména v oblasti přístupu do krajiny s důrazem na zachování práva na její rekreační užívání,

b) napomáhat při rozvoji a zkvalitňování podmínek pro terénní cyklistiku v přírodě, zejména podporovat tvorbu a údržbu lesních stezek, lesních pěšin, přírodě blízkých cest, tras a jejich značení,

c) spolupodílet se na legislativních procesech při vzniku právních norem, majících vztah k činnosti Spolku, vstupovat mimo jiné do územních řízení a dalších rozhodovacích procesů,

d) spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy i s dalšími organizacemi, institucemi, korporacemi či jednotlivci, majících vztah k činnosti Spolku,

e) vytvářet a prohlubovat u svých členů respekt ke krajině, lesu a k jejich návštěvníkům,

f) svojí činností napomáhat rozvoji veřejného života, ochrany přírody, kultury, zdraví, turistiky a sportu,  

g) vytvářet a šířit dobré jméno terénní cyklistiky a Spolku,

h) provádět osvětovou a výchovnou činnost.

3. Okruh činností k dosažení cíle Spolku uvedeného v článku 2.1 těchto stanov může být dále upřesňován a rozpracován vnitřními předpisy Spolku, schválenými členskou schůzí.

4. V souvislosti s cílem Spolku uvedeným v článku 2.1 těchto stanov může Spolek vyvíjet i vedlejší podnikatelskou činnost, zejména organizační, poradenskou, zprostředkovatelskou a vydavatelskou, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti Spolku.

Článek 3 — Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou členská schůze, výkonný výbor, revizor hospodaření, předseda a pokladník.

Článek 4 — Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se skládá z členů Spolku.

2. Do působnosti členské schůze patří:

a) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky, pokud je k jejímu sestavování Spolek povinen,

b) schvalování zprávy o činnosti Spolku a stavu jeho majetku,

c) jmenování, odměňování a odvolávání (za podmínek určených vnitřním předpisem) členů výkonného výboru, předsedy Spolku, revizora hospodaření,

d) schvalování změn stanov,

e) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací,

f) schvalování výše ročních, popř. jiných členských příspěvků nových i stávajících členů,

g) schvalování plánu činnosti Spolku pro příští účetní období a schvalování rozpočtu Spolku, kromě schvalování změny rozpočtu,

h) rozhodování o vyloučení člena Spolku,

i) schvalování organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů Spolku, které upravují zejména vnitřní vztahy ve Spolku a zásady nezbytné k dodržování ze strany členů Spolku, včetně Kodexu cyklisty, a to dle návrhu vypracovaného výkonným výborem,

j) schvalování grafických či jiných označení, log a symbolů Spolku,

k) schvalování pokynů výkonnému výboru,

l) schvalování a rušení pobočky Spolku.

3. Členská schůze si může vyhradit právo k rozhodování i v těch záležitostech, které jí nejsou výslovně svěřeny těmito stanovami. O těchto záležitostech rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami všech přítomných členů.

4. Člen Spolku se zúčastňuje členské schůze osobně anebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci. Členské schůze je oprávněna se účastnit pouze ta fyzická osoba jako člen Spolku, která uhradila řádně členský příspěvek nejméně 90 kalendářních dní před konáním členské schůze, pokud se nejedná o čestného člena Spolku. V případě členů Spolku právnických osob upravují finanční závazky tohoto člena k Spolku příslušné dohody s ní uzavřené a pro právo účastnit se členské schůze pro ně platí stejná povinnost uhradit příslušnou částku, pokud členská schůze na svém zasedání nepřizná hlasovací práva i přes nesplnění této povinnosti.

5. Členská schůze se koná nejméně jednou v kalendářním roce a svolává ji výkonný výbor či jeho předseda, popřípadě jeho člen, pokud se výkonný výbor na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesl, anebo pokud výkonný výbor není dlouhodobě schopen se usnášet. O svolání členské schůze jsou oprávněna požádat jedna třetina členů Spolku a v takovém případě je výkonný výbor, popř. jeho člen svolat členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu. V případě, že výkonný výbor, popř. jeho člen členskou schůzi na žádost alespoň třetiny členů Spolku do jednoho měsíce nesvolá, případně výkonný výbor je rozpuštěn, je oprávněn schůzi svolat na žádost třetiny členů kterýkoliv člen Spolku.

6. Výkonný výbor je povinen zaslat členům pozvánku na členskou schůzi na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 30 dní před konáním členské schůze. Výkonný výbor je povinen rovněž ve stejné lhůtě oznámit svolání členské schůze na internetových stránkách Spolku. Pozvánka, popř. oznámení členské schůze obsahuje alespoň místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Program členské schůze musí být znám nejméně 14 dní před jejím konáním. Odvolání členské schůze nebo změna data jejího konání musí být oznámeny stejným způsobem jako její svolání, a to nejpozději sedm kalendářních dnů před oznámeným datem jejího konání.

7. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomno minimálně pět členů Spolku. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných.

8. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen, případně zplnomocněný účastník, má při rozhodování vždy pouze jeden hlas. O schválení změn stanov, rozhodování o zrušení Spolku a rozhodování v záležitostech, které členské schůzi výslovně nesvěřují tyto stanovy, rozhoduje členská schůze alespoň třemi čtvrtinami všech přítomných členů. O jmenování a odvolání člena výkonného výboru, o vyloučení člena Spolku a o zrušení pobočky Spolku rozhoduje členská schůze alespoň třemi pětinami všech přítomných členů.

9. Každý člen, který chce kandidovat na funkci člena výkonného výboru, nebo na funkci revizora hospodaření na svolávané členské schůzi musí tuto skutečnost ohlásit stávajícímu výkonnému výboru nejméně 21 dní před konáním členské schůze.

Článek 5 — Výkonný výbor

1. Statutárním orgánem Spolku je výkonný výbor, jenž řídí činnost Spolku. Výkonný výbor je zároveň nejvyšším orgánem Spolku v období mezi dvěma řádnými členskými schůzemi nebo řádnou a mimořádnou členskou schůzí nebo mezi dvěma mimořádnými členskými schůzemi.

2. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo revizora hospodaření, případně pokladníka.

3. Spolek zastupuje předseda Spolku, případně jakýkoli člen Spolku nebo člen výkonného výboru, pokud je k tomu pro konkrétní záležitosti pověřen usnesením výkonného výboru.

4. Výkonný výbor zabezpečuje vedení Spolku včetně řádného vedení jeho účetnictví, zabezpečuje plnění pokynů a usnesení členské schůze a předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku. Nejméně jednou za účetní období předkládá výkonný výbor členské schůzi zprávu o činnosti Spolku a o stavu jeho majetku. Výkonný výbor zejména:

a) organizuje a řídí hospodaření Spolku,

b) připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, tělovýchovných organizací a jiných právnických i fyzických osob,

c) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku v souladu s usneseními členské schůze a cíli Spolku,

d) schvaluje změny rozpočtu,

e) spolupracuje s dalšími osobami při řešení jednotlivých problémů,

f) zabezpečuje operativní spolupráci s orgány veřejné správy, fyzickými i právnickými osobami, včetně tělovýchovných organizací,

g) v nezbytně nutném rozsahu zabezpečuje a hradí činnosti a služby poskytnuté Spolkem v rámci jeho činnosti a v souladu s jeho cíli jeho zaměstnanci nebo třetími osobami,

h) připravuje pro schválení členskou schůzí návrhy organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů Spolku, upravující zejména vnitřní vztahy ve Spolku a zásady nezbytné k dodržování ze strany členů Spolku, včetně Kodexu cyklisty,

i) registruje nové členy a vede seznam členů Spolku, který je neveřejný a obsahuje údaj o tom, zda řádně zaplatili členský příspěvek, pokud mají tuto povinnost,

j) podává členské schůzi návrh na vyloučení člena Spolku,

k) má právo udělovat a odebírat čestné členství,

l) volí Krajské zástupce Spolku a v případě neexistence pobočky v daném okrese může volit i Regionálního zástupce Spolku.

m) rozhoduje o přijímání zaměstnanců a výši jejich platu na návrh předsedy Spolku

5. Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí, v zájmu Spolku (loajalita) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Spolku škodu. Výkonný výbor se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

6. Výkonný výbor má pět členů a funkční období každého člena výkonného výboru jsou tři roky. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Výkonný výbor je volen po skupinách a to v pořadí předseda Spolku, jež se stává také předsedou výkonného výboru, dva členové výkonného výboru a dva zbývající členové výkonného výboru. Na jedné členské schůzi může být volena pouze jedna skupina, nedojde-li k nutnosti zvolení celého výkonného výboru. V případě nutnosti zvolení celého výkonného výboru je možno takto učinit, avšak někteří členové výkonného výboru jsou voleni na zkrácené volební období, aby bylo zajištěno rozdělení členů výkonného výboru do patřičných skupin. Jestliže člen výkonného výboru zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí ve funkci, výkonný výbor může jmenovat, alespoň třemi hlasy, náhradního člena, jehož funkční období je vázáno funkčním obdobím původního člena výkonného výboru. Aby byl pro taková hlasování výkonný výbor usnášení schopný, musí mít alespoň tři členy. Jmenování náhradního člena výkonného výboru musí být potvrzeno následující členskou schůzí tak, jako by se jednalo o volbu nového člena výkonného výboru. Pokud potvrzeno není, nemůže být již tato osoba v tomto funkčním období náhradním členem výkonného výboru jmenována.

7. Členové výkonného výboru volí pokladníka. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů kromě rozhodnutí o změně rozpočtu, která musí být schválena všemi členy výkonného výboru. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8. Výkonný výbor se schází nejméně dvakrát ročně, a to za společné osobní účasti členů nebo virtuálně za pomoci telekomunikačních nebo elektronických prostředků. Svolání zasedání výboru provádí kterýkoliv člen výkonného výboru osobně, telekomunikačními nebo elektronickými prostředky nejméně sedm kalendářních dnů před konáním zasedání, případně v menším předstihu, pokud s tím všichni členové výkonného výboru souhlasí. Hlasování členů se provádí zpravidla zdvihnutím ruky, telekomunikačními nebo elektronickými prostředky. Tajné hlasování je přípustné. O průběhu zasedání výkonného výboru a o jeho rozhodnutích pořizuje pověřený člen výkonného výboru zápis, pod který zároveň uvede své jméno. Zápis obsahuje mimo jiné text přijatých usnesení. Pověřený člen výkonného výboru je povinen bez zbytečného odkladu od příslušného zasedání odeslat zápis emailem všem členům výkonného výboru.

9. Výkonný výbor může opravňovat osoby k manipulaci s penězi Spolku.

Článek 6 — Revizor hospodaření

1. Revizor hospodaření provádí revizi hospodaření Spolku, včetně zprávy o činnosti Spolku a o stavu jeho majetku. Je oprávněn provádět kontrolu jakékoli činnosti uskutečněné Spolkem a pro tento účel je výkonný výbor povinen poskytnout bez odkladu všechny potřebné a úplné informace.

2. V případě, že revizor odhalí jakékoli pochybení, případně nesrovnalosti vůči hospodaření nebo činnosti, které nejsou v souladu s plánem činnosti odsouhlaseným členskou schůzí, musí zadat výkonnému výboru lhůtu na jejich nápravu v maximální délce 3 měsíců, nebude-li náprava řádně provedena, musí využít všech dostupných prostředků k vyrozumění členů Spolku o tomto pochybení, či nesrovnalosti a může svolat mimořádnou členskou schůzi.

3. Revizor hospodaření se zodpovídá za svou činnost pouze členské schůzi.

4. Revizor hospodaření má funkční období tři roky. Jeho volba probíhá ve stejném roce jako volba předsedy výkonného výboru.

Článek 7 — Členství

1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Osoba starší 15 let, avšak mladší 18 let, může být členem Spolku pouze se souhlasem zákonného zástupce.

2. Členství fyzické osoby vzniká zaplacením ročního členského příspěvku Spolku ve výši stanoveném na příslušný rok členskou schůzí. Členství právnické osoby vzniká uzavřením písemné dohody se Spolkem a právnické osoby jsou povinné hradit členské příspěvky, popř. jiný poplatek, pokud tak tato dohoda stanoví.

3. Členství ve Spolku zaniká:

a) vzdáním se členství na základě písemného oznámení příslušného člena Spolku,

b) schválením vyloučení člena členskou schůzí,

c) uplynutím lhůty pro zaplacení členského příspěvku a to do jednoho měsíce od 1. ledna kalendářního roku, nebo od data registrace, pokud v této době členský příspěvek nebyl řádně uhrazen,

d) smrtí člena nebo jeho zánikem s likvidací.

4. Člen Spolku je oprávněn:

a) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, pokud uhradil řádně členský příspěvek, pokud mu tuto povinnost tyto stanovy ukládají,

b) účastnit se akcí organizovaných Spolkem,

c) navrhovat výkonnému výboru, aby na pořad jednání členské schůze uvedl rozhodování o vyloučení člena Spolku,

d) být jmenován, popř. volen do orgánů Spolku (je-li však starší 18 let),

e) obdržet informace o činnosti Spolku a jeho orgánů nejpozději na nejbližší členské schůzi.

5. Člen Spolku je povinen:

a) uhradit roční členský příspěvek,

b) dodržovat tyto Stanovy Spolku a jiné směrnice, schválené členskou schůzí, včetně Kodexu cyklisty, a rozhodnutí orgánů Spolku a

c) podporovat cíl činnosti Spolku, šířit jeho dobré jméno a jednat v zájmu Spolku.

Článek 8 — Čestné členství

1. Čestným členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

2. Čestné členství vzniká udělením čestného členství výkonným výborem.

3. Čestné členství ve Spolku zaniká:

a) vzdáním se členství na základě písemného oznámení příslušného čestného člena Spolku,

b) jednohlasným schválením odebrání čestného členství výkonným výborem,

c) smrtí čestného člena nebo jeho zánikem s likvidací.

4. Čestný člen Spolku je oprávněn:

a) účastnit se členské schůze, nemá však právo hlasovat na ní,

b) účastnit se akcí organizovaných Spolkem,

c) obdržet informace o činnosti Spolku a jeho orgánů nejpozději na nejbližší členské schůzi.

Článek 9 — Zásady hospodaření

1. Spolek získává pro svou činnost finanční a jiné hmotné zdroje v podobě věcí a jiných majetkových hodnot z následujících zdrojů:

a) členské a jiné příspěvky členů Spolku,

b) dary a příspěvky jiných fyzických nebo právnických osob,

c) dotace,

d) příjmy z podnikání související s naplňováním cíle činnosti Spolku uvedeného v čl. 2 těchto stanov,

e) příjmy z nakládání s majetkem a

f) jiné příjmy související s naplňováním cíle činnosti Spolku uvedeného v čl. 2 těchto stanov.

2. Spolek je povinen hospodařit a používat majetek Spolku účelně a přiměřeně v souladu s cílem činnosti Spolku obsaženém v čl. 2 těchto stanov a podle rozpočtu.

3. Rozpočet Spolku se sestavuje jako vyrovnaný a jeho návrh vypracovaný výkonným výborem schvaluje členská schůze.

4. Z titulu členství nevyplývá pro členy Spolku ani jiné osoby žádný nárok na podíl na majetku Spolku nebo jeho vypořádání při zániku Spolku.

Článek 10 — Pobočky Spolku

1. Pobočka vzniká na písemný návrh alespoň 5 členů Spolku, kteří tento návrh doručí některému členovi výkonného výboru, jež je povinen tento návrh předložit na nejbližší členské schůzi. Pobočka vzniká schválením návrhu členskou schůzí. Pobočka může být zrušena členskou schůzí. Pobočka nemá právní subjektivitu.

2. Pro řádné fungování pobočky se v ní musí stále sdružovat alespoň 5 členů Spolku.

3. Členové Spolku v pobočce si volí svého předsedu. Členové Spolku v pobočce nominují Regionálního zástupce Spolku.

4. Pobočka Spolku vzniká na území okresů, může však pokrývat oblast více okresů (region). Ve stejném okrese nesmí zároveň vzniknout druhá pobočka.

5. Pobočka Spolku získává finanční prostředky po schválení výkonným výborem.

a) od sponzorů

b) z dotací na projekt z rozpočtu Spolku

c) z dotačních programů samosprávních celků.

6. Pobočka musí minimálně čtvrtletně předávat účetní podklady (pokud není jinak upraveno vnitřním předpisem) nutné k vedení řádného účetnictví Spolku. Výkonný výbor a revizor hospodaření mohou kdykoli požádat o tyto podklady.

7. Činnost pobočky může být jednohlasným hlasováním výkonného výboru pozastavena do nejbližší členské schůze, při které členové rozhodnou na návrh výkonného výboru o jejím zrušení nebo obnovení. V případě, že členská schůze rozpuštění neschválí, výkonný výbor nemůže ze stejného důvodu pozastavit činnost příslušné pobočky opětovně ve lhůtě jednoho roku.

8. Každá pobočka Spolku má povinnost přijmout každého člena, jenž o to projeví zájem. Zároveň však žádný člen nesmí být členem dvou poboček zároveň.

9. Každá pobočka vede evidenci členů, kterou čtvrtletně předkládá výkonnému výboru a revizoru hospodaření a která může být upravena vnitřním předpisem Spolku.

Článek 11 — Zástupci Spolku

1. Zástupci Spolku jsou Krajští a Regionální.

2. Zástupce Spolku jmenuje a odvolává výkonný výbor.

3. Krajský zástupce je pověřen vyjednáváním a předjednáváním na úřadech kraje, pro který je jmenován a na institucích v kraji, pro který je jmenován, se nacházejícími, jejichž pravomoci nejsou celorepublikovými.

4. Regionální zástupce je pověřen vyjednáváním a předjednáváním na úřadech samospráv a nižších samosprávních celků, které se nacházejí na území jednoho či více okresů, pro který je jmenován, případně na území působnosti pobočky, za kterou je jmenován.

5. Zástupci svou činnost musí podrobně projednávat a konzultovat s výkonným výborem.


Stanovy si můžete stáhnout ve formátu PDF: Stanovy_CeMBA_20160204

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY