Zákon o ochraně přírody a krajiny

Výňatky ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se vztahují k terénní cyklistice

 

§ 16 Základní ochranné podmínky NP

odstavec 1,

e. na celém územi NP je zakázáno pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody

f. na celém území NP je zakázano provozovat horolezectví a létání na padácích a zavěsných kluzacích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem organů ochrany přírody

§ 26 Základní ochranné podmínky CHKO

odstavec 3,

c. na uzemi prvni a druhe zony CHKO je dale zakazano poradat souteze na jizdnich kolech mimo silnice, mistni komunikace a mista vyhrazena se souhlasem organu ochrany prirody (pozn. Bartos - CHKO maji 3 zony, takze v te treti vyse uvedeny predpis neplati a kupodivu se v zakone nic nepise o zakazu individualniho jezdeni na kole v CHKO.......)

§ 29 Základní ochranné podmínky NPR

f. a celem uzemi NP je zakazano provozovat horolezectvi a letani na padacich a zavesnych kluzacich a jezdit na kolech mimo silnice, mistni komunikace a mista vyhrazena se souhlasem organu ochrany prirody (pozn. Bartos - kupodivu se v zakone nic nepise o zakazu poradani soutezi na kolech v NPR, ale to asi vyplyva z predchoziho textu......)

§ 63 Přístup do krajiny

  1. Veřejně přístupné účelové komunikace,27) stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.
  2. Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti28) či sousedských práv.29) Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.30)
  3. Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavebnípozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.31)
  4. Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu podle odstavce 3, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.

§ 64 Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Hrozí-li poškozování území v národních parcích, narodních přírodních rezervacích, narodních přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí, zejména nadměrnou navštěvností, může orgán ochrany přírody po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo jejich části. Zákaz či omezení vstupu musi být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY