Manuál legální terénní cyklistiky v Česku

Kam můžete na kole a kam ne? Co je pro bajkera povoleno a kdy překračujete zákon? Odpovědi na základní právní vymezení terénní cyklistiky naleznete právě zde.

 

Podmínky jízdy na kole v různých typech chráněných území


Po lesních cestách a stezkách na kole ano, ale...

Obecně lze říci, že v lese, který není chráněným územím, mohou terénní cyklisté jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv však volným terénem a ne zcela všude.

  • Zákon o lesích říká ano. Pro terénní cyklisty je zcela klíčovým Zákon č. 289/95 Sb. o lesích (a také Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). § 20 lesního zákona, bod j) říká: „V lesích je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.“ Velmi zjednodušeně řečeno: v lese, který není chráněným územím, terénní cyklisté mohou jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv volným terénem.
  • Pozor na chráněná území NP a NPR. V chráněných územích kategorie národní park a národní přírodní rezervace mohou cyklisté využívat pouze výslovně povolené cesty a trasy.
  • Cesta=stezka? Právo na legální jízdu po cestách a stezkách však není bohužel nezpochybnitelné. Existují totiž různé výklady s různými závěry. Často je skloňována otázka normativního vymezení pojmu lesní cesty jako účelové komunikace a s tím související zařazení úzkých lesních stezek.
  • ČeMBA vyžaduje jasné právo přístupu na stezky. Jasně definované zákonné právo použití lesních cest a stezek terénními cyklisty je jedním z dlouhodobých cílů České mountainbikové asociace a mělo by být zájmem také každého bajkera, který může snahu ČeMBy jednoduše podpořit svým členstvím.

Národní parky — mimo povolené cesty ne

V národních parcích mají cyklisté ze zákona zakázáno „jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody“. V národním parku je tedy legální jezdit na kole pouze po silnicích, cestách uvnitř obcí a cyklotrasách schválených správou parku. Informace o povolených cyklotrasách obvykle najdete v propagačních materiálech a webových stránkách správ národních parků, kromě toho bývají vyznačeny v terénu. Hranice národního parku bývá vyznačena i v turistických mapách a vždy v terénu.

Chráněné krajinné oblasti — obecně ano, pozor na místní úpravu, NPR atd...

V CHKO mají obecně cyklisté přístup na všechny cesty a stezky. Avšak pozor, častým jevem je to, že uvnitř území CHKO leží národní přírodní rezervace, kde je režim přísnější (viz příslušný bod).

Národní přírodní rezervace — mimo povolené cesty ne

V NPR je stejně jako v národních parcích ze zákona zakázáno "jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody". Opět je tedy třeba dávat pozor na to, zda se pohybujeme po oficiálně schválené cyklotrase. Hranice národních přírodních rezervací bývají vyznačeny v turistických mapách (i na internetu), vždy jsou označeny v terénu.

Přírodní rezervace, Národní přírodní památky a Přírodní památky — dbejte na místní úpravu

Pro tyto tři kategorie zvláště chráněných území obecně ze zákona není přístup cyklistů upraven. To však neznamená, že cyklisté mohou bez problémů jezdit po všech cestách v těchto územích. Omezení přístupu cyklistů totiž může být uvedeno v bližších ochranných podmínkách ve vyhlašovacích dokumentacích jednotlivých lokalit (a to i u výše popsaných kategorií NP, CHKO a NPR). Tyto informace jsou někdy uvedeny na tabulích v terénu, ale někdy je nutné je dohledat ve vyhlašovací dokumentaci (na příslušných úřadech nebo na drusop.nature.cz). Hranice těchto území bývají vyznačeny v podrobnějších mapách (dají se dohledat na internetu), a vždy jsou značeny v terénu.

Podobně jako ve výše uvedené kategorii Přírodní rezervace, Národní přírodní památky a Přírodní památky nejsou pro pohyb cyklistů obecně dané ani podmínky pro další typy chráněných území, jako je Natura 2000 a přírodní park, významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha. Natura 2000 Mezi území Natura 2000 patří Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti. V těchto územích obvykle není přístup cyklistů omezen, avšak může k němu dojít, pokud příslušný orgán ochrany přírody vyhodnotí nebo usoudí, že je v dané lokalitě cyklistika činností, která by poškozovala předmět ochrany (přírodní stanoviště, druh). Přístup cyklistů může být také omezen časově, například s ohledem na období hnízdění chráněných druhů ptáků. Informace o daných lokalitách lze zjistit na internetu na stránkách www.natura2000.cz nebo na příslušných úřadech.

Přírodní park, významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha — dbejte na místní úpravu

Tyto kategorie spadají do tzv. obecné ochrany přírody. Přírodní park je typem chráněného území, které se vyhlašuje k ochraně krajinného rázu území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami a které nejsou chráněny jako národní park nebo CHKO. Orgán ochrany přírody může ze zákona stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Přístup cyklistů na cesty v přírodních parcích nebývá omezen, avšak nelze takové rozhodnutí orgánu ochrany přírody vyloučit. Podrobné podmínky jsou uvedeny ve vyhlašovacích dokumentacích jednotlivých přírodních parků, které jsou uloženy na krajských úřadech.

VKP jako kategorie ochrany krajiny žádná omezení vůči cyklistům nepředstavuje.

Naopak PCHP je kategorie velice podobná rezervacím a památkám, od kterých se odlišuje způsobem vyhlašování a přechodností (platí buď po předem určenou dobu nebo periodicky po část roku), ochranné podmínky mohou přitom omezit i jízdu na kole. PCHP však nebývá v terénu vyznačena.


Autoři: Hana Hermová a Petr Slavík

Za odbornou konzultaci děkujeme Mgr. Ondřeji Vítkovi, PhD. z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY