Manuál legální terénní cyklistiky v Česku

Kam můžete na kole a kam ne? Co je pro bajkera povoleno a kdy překračujete zákon? Odpovědi na základní právní vymezení terénní cyklistiky naleznete právě zde.

 

Obecně lze říci, že z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny mají cyklisté přístup na všechny cesty a stezky v krajině kromě území, která mají nějaký statut ochrany (tam může být vjezd omezen). Nezapomínejte však ani na ohleduplné chování reprezentované Kodexem terénního cyklisty.

  • Pro terénní cyklisty je zcela klíčovým Zákon č. 289/95 Sb. o lesích (a také zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Paragraf 20 lesního zákona, bod j říká: V lesích je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. Velmi zjednodušeně řečeno: v lese, který není chráněným územím, terénní cyklisté mohou jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv volným terénem. V chráněných územích kategorie národní park a národní přírodní rezervace pak mohou využívat pouze výslovně povolené cesty a trasy.
  • Ale pozor! Právo na legální jízdu po cestách a stezkách však není nezpochybnitelné. Existují různé výklady s různými závěry. Často je skloňována otázka vymezení pojmu lesní cesty a související zařazení úzkých stezek. A právě jasně definované zákonné právo použití lesních cest a stezek terénními cyklisty je jedním z dlouhodobých cílů České mountainbikové asociace a mělo by být zájmem také každého bajkera, který může snahu ČeMBy jednoduše podpořit členstvím.

Podmínky v různých typech chráněných území

Národní parky

V národních parcích mají cyklisté ze zákona zakázáno "jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody". V národním parku je tedy legální jezdit na kole pouze po silnicích, cestách uvnitř obcí a cyklotrasách schválených správou parku. Informace o povolených cyklotrasách obvykle najdete v propagačních materiálech a webových stránkách správ národních parků, kromě toho bývají vyznačeny v terénu. Hranice národního parku bývá vyznačena i v turistických mapách a vždy v terénu.

Chráněné krajinné oblasti

V CHKO mají obecně cyklisté přístup na všechny cesty a stezky. Avšak pozor, častým jevem je to, že uvnitř území CHKO leží národní přírodní rezervace, kde je režim přísnější (viz příslušný bod).

Národní přírodní rezervace

V NPR je stejně jako v národních parcích ze zákona zakázáno "jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody". Opět je tedy třeba dávat pozor na to, zda se pohybujeme po oficiálně schválené cyklotrase. Hranice národních přírodních rezervací bývají vyznačeny v turistických mapách (i na internetu), vždy jsou označeny v terénu.

Přírodní rezervace, Národní přírodní památky a Přírodní památky

Pro tyto tři kategorie zvláště chráněných území obecně ze zákona není přístup cyklistů upraven. To však neznamená, že cyklisté mohou bez problémů jezdit po všech cestách v těchto územích. Omezení přístupu cyklistů totiž může být uvedeno v bližších ochranných podmínkách ve vyhlašovacích dokumentacích jednotlivých lokalit (a to i u výše popsaných kategorií NP, CHKO a NPR). Tyto informace jsou někdy uvedeny na tabulích v terénu, ale někdy je nutné je dohledat ve vyhlašovací dokumentaci (na příslušných úřadech nebo na drusop.nature.cz). Hranice těchto území bývají vyznačeny v podrobnějších mapách (dají se dohledat na internetu), a vždy jsou značeny v terénu.

Podobně jako ve výše uvedené kategorii Přírodní rezervace, Národní přírodní památky a Přírodní památky nejsou pro pohyb cyklistů obecně dané ani podmínky pro další typy chráněných území, jako je Natura 2000 a přírodní park, významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha. Natura 2000 Mezi území Natura 2000 patří Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti. V těchto územích obvykle není přístup cyklistů omezen, avšak může k němu dojít, pokud příslušný orgán ochrany přírody vyhodnotí nebo usoudí, že je v dané lokalitě cyklistika činností, která by poškozovala předmět ochrany (přírodní stanoviště, druh). Přístup cyklistů může být také omezen časově, například s ohledem na období hnízdění chráněných druhů ptáků. Informace o daných lokalitách lze zjistit na internetu na stránkách www.natura2000.cz nebo na příslušných úřadech.

Přírodní park, významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha

Tyto kategorie spadají do tzv. obecné ochrany přírody. Přírodní park je typem chráněného území, které se vyhlašuje k ochraně krajinného rázu území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami a které nejsou chráněny jako národní park nebo CHKO. Orgán ochrany přírody může ze zákona stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Přístup cyklistů na cesty v přírodních parcích nebývá omezen, avšak nelze takové rozhodnutí orgánu ochrany přírody vyloučit. Podrobné podmínky jsou uvedeny ve vyhlašovacích dokumentacích jednotlivých přírodních parků, které jsou uloženy na krajských úřadech. VKP jako kategorie ochrany krajiny žádná omezení vůči cyklistům nepředstavuje. Naopak PCHP je kategorie velice podobná rezervacím a památkám, od kterých se odlišuje způsobem vyhlašování a přechodností (platí buď po předem určenou dobu nebo periodicky po část roku), ochranné podmínky mohou přitom omezit i jízdu na kole. PCHP však nebývá v terénu vyznačena.

Za odbornou konzultaci děkujeme Mgr. Ondřeji Vítkovi, PhD. z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Autoři: Hana Hermová a Petr Slavík

ˆ

 

Kodex terénního cyklisty

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

1. Jezdi pouze po povolených cestách

Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

2. Nezanechávej stopy

Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky - co si si do lesa přivezl, také odvez.

3. Ovládej své kolo

Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

4. Dávej přednost ostatním

Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku

Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

6. Jednej s rozmyslem

Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

7. Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo.

Partneři a sponzoři ČEMBY