ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Od ledna 2006 platí moderně pojatá ČSN 73 6110, která nahrazuje normu z roku 1996. V nové verzi ČSN Projektování mísních komunikací se již k cyklistům přistupuje jako k plnohodným účastníkům dopravy. Přečtěte si výtah nejdůležitejších částí normy normy.

 

Najdete zde nejdůležitější výňatky z normy, její uvodní část a úvodní část kapitoly o cyklistice. Technické podrobnosti naleznete v plném znění. Pokud budete potřebovat o nové ČSN 73 6110 ve vztahu k cyklistům znát víc, ozvěte se nám. Poradíme či Vás odkážeme na odborníky na cyklodopravu, se kterými jsme v kontaktu.

zdroj: web Ministerstva pro místní rozvoj

Předmluva

Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejné prostory v obcích (městech) všech velikostí. Ve velké míře vtiskují obci její jedinečnost a prožitek daného okolního prostředí. Tyto prostory neslouží jenom dopravě, nýbrž poskytují také rámec rozmanitým jiným projevům života, což se projevuje nejrůznějšími požadavky a funkcemi. Tvorba prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí a navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem a architekturou v utváření tohoto prostoru. Projektování komunikací v zastavěném území souvisí vždy s utvářením prostorů místních komunikací, tj. veřejného uličního prostoru a musí se vždy chápat jako komplexní projektování.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN se záměrem zajistit podmínky zejména pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silniční dopravy. Norma sleduje uplatnění nových technických poznatků při projektování místních komunikací, jejich co nejširší aplikaci a uplatnění nových principů při vytváření podmínek vztahů mezi účastníky dopravy v obcích. Dalším záměrem je jasně vymezit vzájemnou vazbu pozemních komunikací v obcích a mimo obce, s cílem zklidnit dopravu v obcích a zvýšit bezpečnost na průjezdních úsecích silnic.

Revidovaná norma obsahuje tyto zásadní změny:

 1. zavádí termín „Prostor místní komunikace“, který zahrnuje hlavní dopravní prostor i přidružený prostor a vyjadřuje
 2. kvalitativně jiný význam komunikace uvnitř obcí (měst);
 3. místní komunikace dělí pouze na funkční skupiny, případně podskupiny (dělení na funkční třídy se opouští);
 4. kategorie se nahrazují typy příčného uspořádání s přesnějším označením;
 5. rozšiřuje obsah o dopravní telematiku;
 6. nově hodnotí kvalitu dopravních proudů ve vztahu k  návrhovým intenzitám (kapacitě).

Norma sleduje zejména

 1. zvýšení bezpečnosti v obcích;
 2. zklidňování dopravy a její humanizaci; omezení dominance motorové dopravy;
 3. zvýšení ochrany chodců a cyklistů;
 4. preferenci všech druhů veřejné hromadné dopravy;
 5. optimální mobilitu všech účastníků dopravy.

10.4 Cyklistická doprava

10.4.1  Charakteristika cyklistické dopravy

10.4.1.1  Cyklistická doprava přispívá ke zlepšení životního prostředí i k upevnění zdraví obyvatel a je přínosnou alternativou dopravy automobilové. Proto má být v návrzích dopravní soustavy obcí a v návrzích uspořádání místních komunikací její rozvoj podporován.

10.4.1.2  Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení dopravní soustavy obce a má být především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to prostorové podmínky místních komunikací umožní. V obytných částech obcí se doporučuje zřizovat cyklistické stezky pro děti.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY