ČSN 73 6110 Názvosloví silnic a dálnic

ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic definuje důležité pojmy účelová komunikace, cesta, stezka a pěšina.

 

39 účelová komunikace (účelová komunikácie)

pozemní komunikace, která napojuje výrobní závod, osamělý objekt apod. na síť místních komunikací (čI. 128) a silnic (čI. 20), nebo která vytváří dopravní spojení uvnitř uzavřených prostorů a objektů, popř. uvnitř pozemkových celků obhospodařovaných zhruba týmž způsobem. Může být veřejně přístupná nebo částečně, popř. úplně uzavřená veřejnému silničnímu ruchu. Označuje se zpravidla názvem vyjadřujícím její hospodářskou příslušnost nebo účel, např. závodová komunikace (závodová komunikácia), polní cesta (polná cesta), lesní cesta (lesná cesta), přístupová cesta (prístupová cesta)

40 cesta (slovensky cesta)

místní (čI. 38) nebo účelová komunikace nižšího řádu, která a) vznikla stálým ježděním po určitém pruhu pozemku bez jakýchkoliv stavebních úprav.

b) vznikla zlepšením původní, pouze vyježděné cesty místními zemními pracemi nebo i místní nahodilou úpravou povrchu,

c) vznikla záměrným provedením nejnutnějších zemních prací v dosud nepojížděném terénu,

d) je povrchově upravena v celé své délce nezhutněnou sutí, kameny, štěrkopískem, stavebním rumem apod. hmotami a udržována v takto dosaženém stavu.

Cesty, popsané v odstavci a) až c) se označují souborným názvem nezpevněná cesta (nespevnená cesta), cesta podle odst. d) výrazem zpevněná cesta (spevnená cesta). Cesty s odborně vybudovanou vozovkou (např. některé lesní, polní apod. cesty) patří do silničních komunikací (čI. 3)

41 stezka (slovensky cestička)

samostatně trasovaná pozemní komunikace pro cyklisty, chodce a jezdce na koni, pro hnaná nebo vedená zvířata. Je vybudována podle žádoucích návrhových prvků (čI. 145) a vybavena povrchem upraveným pro daný účel. Je-li určena cyklistům nebo chodcům, přihlíží se též k požadavku neprašnosti, na stezkách pro jezdecká, hnaná nebo vedená zvířata pak k měkkému dopadu kopyt. Pro vyjádření její účelové povahy se používá bližšího označení, jako cyklistická stezka (cyklistická cestička), stezka pro pěší (cestička pre peších), jezdecká stezka (jazdecká cestička), horská stezka (horská cestička), pastvinářská stezka (pastvinárska cestička), turistická stezka (turistická cestička) apod.

42 pěšina (slovensky chodník)

místní nebo účelová komunikace pro chodce, která vznikla vyšlapáním určitého pruhu pozemku, tj. tedy bez jakýchkoliv stavebních úprav. Mohou však být na ní provedeny dodatečné místní zemní práce nebo nahodilé (nesouvislé) úpravy terénu

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY