Chceš legálně budovat traily?

Pozorně si přečti stručný popis nezbytných aktivit, které musíš, pokud chceš budovat legální traily, absolvovat. Pokud je všechny zvládneš, ještě není vyhráno.

Potřebuješ totiž finanční prostředky, ze kterých ufinancuješ vybudování trailu tak, aby byl co nejdéle funkční a samozřejmě prostředky na udržitelnost — údržbu tratě.

1. Vytipuj vhodnou lokalitu, kde chceš trail stavět.

Pokud chceš budovat tzv. gravity trail (z kopce dolů bez nutnosti šlapání), budeš potřebovat kopcovitý terén. Pokud chceš stavět klasický singletrail, je možno využít i rovinatějších lokalit. Než lokalitu vybereš definitivně, zvaž její atraktivitu z hlediska přírodního prostředí. Přemýšlej o dalším zázemí (místo, odkud vyrazíš a vrátíš se zpět, by mělo disponovat např. místem na odstavení aut, mytím kol, možná zázemím pro občerstvení). Místo taky vyber podle toho, jestli chceš nebo nechceš, aby byl trail veřejný nebo jen pro tebe a partu tvých známých bikerů. Od toho se odvíjí další aktivity.

2. Zjisti vlastníka pozemku.

Nejjednodušší cestou, kde postavit trail, je vlastnit svůj vlastní pozemek. Pokud ti pozemek nepatří, musíš si zjistit vlastníka — vlastníky. V případě delších tras musíš počítat s tím, že linie trasy zcela jistě půjde přes větší množství soukromých, státních nebo obecních pozemků. Vlastníky zjistíš tak, že si do mapy zakreslíš předpokládanou trasu budovaného trailu. Tu si proložíš do mapy získané z katastru nemovitostí (většinou bývá tento úřad umístěn v bývalých okresních městech nebo ve městech III. stupně). Pak na stránkách www.cuzk.cz pod sekcí katastr nemovitostí – vyhledávání musíš zadávat parcelu po parcele a zjišťovat vlastníky.

3. Souhlasné stanovisko vlastníka.

Je-li vlastníků mnoho, zkus trasu raději přetrasovat např. do větších parcel, např. ve vlastnictví měst, obcí nebo Lesů ČR, s.p. Zajisti od všech vlastníků předběžný souhlas, a to písemný.

4. Souhlasné stanovisko ostatních dotčených orgánů.

Souhlas vlastníků ovšem ještě neznamená, že jsi vyhrál. Tebou vybraná lokalita může být součástí nějakého stupně ochrany přírody. To znamená, že se může nacházet v národním parku, v chráněné krajinné oblasti, ptačí oblasti, v přírodní rezervaci apod. Na trase může být třeba jen určitá její část chráněna. V tomto případě budeš muset absolvovat návštěvu zodpovědných organizací, které vydávají stanoviska k jejich ochraně.

5. Nebuduješ, ale pouze pročišťuješ?

Pokud nebuduješ nový trail, ale pouze čistíš stávající trasu, mělo by ti stačit pouze získání souhlasů vlastníků pozemků či jejich správců a orgánů ochrany přírody.

6. Je trasa opravdu vhodná?

Pozor! Ne každá trasa, o které si myslíš, že je vhodná pro ježdění, je opravdu pro ježdění vhodná. Uvědom si, že poneseš zodpovědnost za legalizaci trasy a za případné negativní události na ní.

7. Buď trpělivý.

V případě, že chceš budovat nové úseky na stávajících trasách nebo stavět zcela nové traily, čeká tě mnohem větší souboj s úředním šimlem a především časem. Každý z níže uvedených orgánů má zákonem nebo vnitřními předpisy stanoveny lhůty pro jednotlivé úkony, které má učinit.

8. Bez stavebního úřadu to nepůjde.

Pokud máš souhlasy vlastníků, navštiv příslušný stavební úřad, pod který tebou vybraná lokalita patří. Je pravidlem, že pokud lokalita spadá pod víc stavebních úřadů, rozhoduje ten, v jehož působnosti je větší území. To ti potvrdí úřad, který ve věci stavby navštívíš.

9. Odbor výstavby také nesmíš minout.

Na odboru výstavby pak zjisti, zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. Většina staveb trailů není podmíněna souhlasem s územním plánem, ale je nezbytné to ověřit. Třeba i proto, abys nestavěl trail třeba v místech, kde se má stavět například silnice nebo jiná zástavba.

10. Bez peněz se do výstavby raději nepouštěj.

Příslušný úředník odboru výstavby ti pak ve formuláři označí, které další organizace musíš navštívit. To však až poté, jak máš zpracovánu dokumentaci stavby v určitém stupni. Tím se chápe územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Už jen zpracování dokumentace a správní poplatky nejsou zadarmo. I zde počítej s položkou několika desítek tisíc korun. Tato částka je závislá na rozsahu stavebních úprav a třeba i na tom, zda nebudeš mít na trase nové lávky či dokonce mostní objekty. Nemluvě o stavbě, která tě finančně určitě zatíží. Kvalitní nový trail je otázkou mnoha desítek tisíc korun! Zvaž tedy, zda tvé úsilí nevyjde naprázdno v případě, že nejsi finančně silný nebo zda máš silného partnera. Samozřejmě lze spoustu věcí udělat brigádnicky, i tak ale počítej s tím, že materiál a techniku na jeho uložení apod. budeš muset zajistit. Také nájmy pozemků a věcná břemena něco budou stát. Kde se obrátit na spolufinancování se dočteš na konci materiálu.

11. Čekáš a čekáš.

Po předložení potřebných vyjádření na stavební úřad musíš trpělivě počkat na vydání jeho povolení. Pokud bude úřad požadovat řešit celou věc do fáze stavebního povolení, počítej s tím, že administrativně celou věc vyřešíš v řádu minimálně šesti měsíců. To je ovšem opravdu velmi krátký termín. Spíš počítej s tím, že celou věc budeš řešit mnohem déle.

12. Odborná pomoc.

Pro řešení stavební dokumentace nebo na trasování nových úseků či celých trailů se obrať na odborníky. Obdobně i při realizaci využij služeb odborného garanta, který bude stavbu připomínkovat a korigovat obtížnosti.

13. Udržitelnost trailu.

Pokud má být trail dlouhodobě udržitelný, je nejlepší zapojit do realizace starosty obcí, na jejichž pozemcích se tratě nacházejí. Pokus se je přesvědčit, aby pomohli zajistit souhlasy, spolufinancování, byli nápomocni při vyřizování povolení. Další financování je možné zajistit z různých dotačních titulů. Z evropských dotací se jeví jako nejschůdnější Regionální operační program (ROP), v pohraničí pak fondy přeshraniční spolupráce známé pod názvem Interreg, je možno využít i národní dotační programy.

14. Nenechej se odradit.

Vše se dá zvládnout, jen ta veškerá aktivita nesmí být postavena na momentálním nápadu. Spoustu toho zvládneš sám, ale lépe se to dělá ve více lidech nadšených pro stejnou myšlenku. Rádi pomůžeme, budeš-li mít zájem.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY